Advertisement

ผู้เขียน หัวข้อ: ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงาน  (อ่าน 2833 ครั้ง)

งานราชการ

  • ผู้ตรวจการฯ
  • ผู้ว่าฯ
  • *****
  • กระทู้: 12392
  • ราษฎรดีเด่น: +37/-1
  • เพศ: ชาย
  • "ผมรักในหลวง"
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานรายเดือน ของศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 ตำแหน่ง รวม 4 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการจัดการทางการแพทย์ จำนวน 4 อัตรา
ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร

   1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี
   2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ , มนุษย์ศาสตร์ , สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   3. มีคะแนนการทดสอบทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไป
   4. หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   5. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   6. มีทัศนคติที่ดีในการบริการและประสานงาน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี มีความอดทนในการทำงานและพร้อมที่จะเรียนรู้
   7. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี
   8. สามารถทำงานเป็นกะได้

ข. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร (ต้นฉบับ พร้อมสำเนา 2 ชุด)

ผู้สมัครต้องนำหลักฐานต่อไปนี้ ไปยื่นในการสมัครด้วยตนเอง คือ

   1. เอกสารรับรองวุฒิการศึกษา  ต้นฉบับ และ สำเนา 2 ชุด
   2. เอกสารใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ต้นฉบับ และ สำเนา 2 ชุด
   3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ต้องถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
   4. เอกสารทะเบียนบ้าน ต้นฉบับ และ สำเนา 2 ชุด
   5. เอกสารบัตรประจำตัวประชาชน ต้นฉบับ และ สำเนา 2 ชุด
   6. เอกสารบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี  ต้นฉบับ และ สำเนา 2 ชุด
   7. เอกสารบัตรประกันสังคม ต้นฉบับ และ สำเนา 2 ชุด
   8. เอกสารใบผ่านการเกณฑ์ทหาร  ต้นฉบับ และ สำเนา  ชุด (กรณีผู้สมัครเป็นชาย)
   9. หลักฐานอื่น ๆ เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ใบทะเบียนสมรส  ใบสำคัญการหย่า หนังสือรับรองการผ่านงาน ฯลฯ (ถ้ามี)

ค. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่

แผนกทรัพยากรมนุษย์   ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคารศรีพัฒน์ ชั้นใต้ดิน

โทรศัพท์ 0-5394-6503

ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2552 ถึง วันที่ 3 กรกฎาคม 2552 ระหว่างเวลา 13.00 น. - 16.00 น. ของทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ

ผู้เขียน หัวข้อ: ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงาน  (อ่าน 2833 ครั้ง)
Advertisement
.....“เกลียดจริงๆ พวกเห็นแก่ตัว” 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ชื่อ: อีเมล์:
Verification:
สลากกินแบ่งรัฐบาลออกวันที่1กับวันที่เท่าไหร่:


Advertisement